סוגי משפטים

 

 

המשפט המאוחה (מחובר):

משפט מחובר הוא משפט הבנוי משני משפטים ומעלה המחוברים זה לזה. המשפט המחובר הוא יחידה רעיונית אחת ומשום כך מתייחסים אליו כאל יחידה שלמה. יחידה זו בנויה משני משפטים או יותר ואלו נקראים איברים (איבר א', איבר ב'). לכל איבר יש נשוא ולכן יש לו לפחות שני נושאים. בין האיברים, בין המשפטים מפריד בדרך כלל פיסק (,). ישנם יחסים לוגיים (קשרים לוגיים) – יחסים הגיוניים בין המשפטים.

לדוגמא: השעה כבר מאוחרת, לא נגיע בזמן לשיעור.

              איבר א'                          איבר ב'

              הקהל יושב באולם, אבל השחקנים טרם הגיעו.

              איבר א'             מילת קישור      איבר ב'

 

יחסים וקשרים לוגיים:

סיבה ותוצאה – לכן, לפיכך, משום כך, בעקבות זאת, מסיבה זאת.

ניגוד – אבל, אולם, אך, לעומת זאת, בניגוד לכך, אלא, כי אם, חוץ מ, פרט ל.

הוספה – ו..., וכן, יחד עם זאת, וגם, בנוסף, יתר על כן, יתרה מזאת.

ויתור – למרות זאת, אף על פי כן, אף על פי כך.

ברירה – או, ולא.

ביאור ופירוט – כלומר, זאת אומרת, דהיינו, משמע.

זמן – ולאחר מכן, ואז, אחר כך.

 

 

המשפט המורכב:

משפט מורכב נוצר כאשר מרחיבים חלק תחבירי מהמשפט הפשוט. ההרחבה נעשית על-ידי הפיכת החלק התחבירי למשפט שלם המכיל נושא ונשוא.

לדוגמה: האישה נרדמה מפני שהייתה עייפה.

               משפט עיקרי            פסוקית

              הילד ההולך במעבר חצייה, מסכן את עצמו.

       משפט עיקרי          פסוקית          המשך משפט עיקרי

 

משפט יסודי ופסוקית:

במשפט מורכב יש שני נשואים או יותר, כלומר יש בו שני משפטים או יותר, והם קשורים זה לזה בקשר של שעבוד. מעמדם של המשפטים במשפט המורכב אינו זהה: יש משפט יסודי (עיקרי) שהוא עצמאי ואין בראשו מילת שעבוד, ויש פסוקיות (משפטים) התלויות במשפט היסודי. בראש פסוקיות אלה עומדת, בדרך כלל, מילת שיעבוד. הפסוקית ממלאת תפקיד תחבירי כלשהו במשפט היסודי.

 

מילות שעבוד:

בדרך כלל בראש הפסוקית עומדת מילת שעבוד. מילה זו "משעבדת" את הפסוקית, כלומר, קושרת את הפסוקית למשפט היסודי והופכת אותה תלויה בו.

· ש ונגזרותיה - משום ש..., כדי ש..., לפני ש..., אף על פי ש..., בזמן ש..., כש..., מפני ש.... , בשעה ש..., לבל (כדי שלא)... .

· אשר ונגזרותיה - באשר, כאשר... , כש... .

· כי - הואיל ו..., כי... .

· מילות התנאי - אם, לו, אילו, אילולא, אלמלא.

· מילות שאלה - מי, מה, איפה, היכן, כיצד.

· הא הזיקה (ה' שניתן להחליף אותו ב-ש...) – ה... (ש...).

כאשר מבחינים במילות שעבוד, כדאי לבדוק אם אמנם זהו משפט מורכב.
אם זהו שילוב של שני משפטים המקושרים באמצעות מילות שעבוד לפנינו משפט מורכב. מילת השעבוד מצביעה על תחילת הפסוקית.

 

יבואו הצורות הבאות לפני ש..., כדי ש...:

נ- נקודתיים לפני ציטוט. ש- ש' ונגזרותיה. מ- מילות שאלה, תנאי וסיבה. ה- הא הזיקה.

 

יחסים וקשרים לוגיים:

סיבה – מפני ש.., כיוון ש.., כי... .

ויתור – אף על פי ש... .

תנאי – אם, לו, אילולא, אלמלא.

זמן – בזמן ש..., בשעה ש... .

 

סוגי פסוקיות:

פסוקית משלימת שם (לוואי) – כל שאלה (ניתן לשאול כל שאלה בקשר לפסוקית) + שם עצם.

לדוגמא: הדרכים שנסללו בשנה שעברה, נסללו שוב. מתייחסת לשם העצם "הדרכים".

פסוקית משלימת פועל – כל שאלה (ניתן לשאול כל שאלה בקשר לפסוקית) + פועל.

לדוגמא: הדרכים לירושלים נחסמו כי ירד שלג. מתייחסת לפועל "נחסמו".

 

פיסוק במשפט מורכב:

· אחרי כל פסוקית יופיע פסיק, אלא אם היא קצרה ביותר.

             אחרי שקראתי את הספר "על תבונה ורגישות", הלכתי לראות אותו גם בקולנוע.

             כשנכנסנו קמו כל המסובים.

· בדרך כלל לא יופיע פסיק לפני הפסוקית, אלא אם כן היא ארוכה במיוחד.

             נראה שנצא מחר לסרט.

 

טיפים במשפט המורכב:

כדאי לסמן נשואים כדי לדעת כמה משפטים מרכיבים את המשפט המורכב.

כדאי לסמן מילות קישור כדי לגלות את הפסוקית ואת המשפט היסודי.

כדאי לבדוק על אילו שאלות הפסוקית עונה כדי לזהות את סוג הפסוקית.

                 מורכב     מחובר – מאוחה

הבחנה בין משפט מורכב לבין מפשט מאוחה (מחובר):

המשפט המורכב והמשפט המאוחה (מחובר) בנויים מכמה משפטים ובכך הם דומים.
במשפט המורכב יש משפט יסודי ופסוקית (אחת או יותר), ובמשפט המאוחה יש מספר איברים.

 

ההבדלים:

מורכב

מחובר – מאוחה

קשר

יש קשר של שעבוד, תלות בין המשפט היסודי לבין הפסוקית.

יש קשר של חיבור בין האיברים, והאיברים אינם תלויים זה בזה.

מילות קישור

הפסוקית נפתחת במילת שעבוד, כגון: ש, כי, כאשר, אם.

איבר ב' (לעתים גם ג') נפתח במילת חיבור (קישור), כגון: אך, אולם, למרות זאת.

סדר

בדרך כלל ניתן לשנות את סדר המשפטים יסודי/פסוקית או פסוקית/יסודי.

ü      כדי שנצליח בבחינה, התכוננו רבות.

ü      התכוננו רבות כדי שנצליח בבחינה.

בדרך כלל סדר האיברים מחייב, כלומר, לא תבוא מילת חיבור (קישור) בראש משפט.

ü      ירד גשם כבד, ולמרות זאת יצאנו לטיול.

אי אפשר לומר:

û       יצאנו לטיול, ולמרות זאת ירד גשם כבד.